Trần Duy Thanh – Làm chủ Python trong 4 tuần

Phần 1. Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình

Phần 2. Các khái niệm cơ bản

Phần 3. Các biểu thức điều kiện

Phần 4. Các vòng lặp

Phần 5. Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng

Phần 6. Cách xây dựng hàm

Phần 7. Xử lý chuỗi

Phần 8. List

Phần 9. Xử lý tập tin

Phần 10. Thiết kế giao diện với tkinter

Phần 11. Tổng kết khóa học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *