Đinh Hồng Lĩnh – Làm chủ Excel

Phần 1. Cơ bản về bảng tính Excel

Phần 2. Định dạng trong Excel – Custom Format

Phần 3. Làm việc với các công cụ xử lý dữ liệu trong Excel

Phần 4. Bắt đầu sử dụng Công thức (Formula) trong Excel

Phần 5. Phân tích, cảnh báo dữ liệu với định dạng có điều kiện

Phần 6. Xử lý dữ liệu ngày tháng trong Excel

Phần 7. Tổng hợp và thống kê dữ liệu với các hàm Số đếm

Phần 8. Xử lý dữ liệu với các hàm văn bản (Text)

Phần 9. Các hàm tham chiếu và công thức mảng trong Excel

Phần 10. Phân tích và trực quan hóa dữ liệu

Phần 11. Giới thiệu cơ bản về VBA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *