Bao Thanh Thiên

 

Năm sản xuất: 2008 

Diễn viên: Kim Siêu Quần – Hà Gia Kính – Phạm Hồng Hiên

Đả Long Bào

 

Bạch Long Câu

 

Thông Phán Kiếp

 

Hoàng Kim Mộng

 

Trát Mỹ Án

 

Thất Hiệp Ngủ Nghĩa

Năm sản xuất: 2010

Diễn viên: Kim Siêu Quần – Hà Gia Kính – Phạm Hồng Hiên – Vương Sa Sa

 

Bích Huyết Đan Tâm

Năm sản xuất: 2011

Diễn viên: Kim Siêu Quần – Hà Gia Kính – Phạm Hồng Hiên – Vương Sa Sa

 

 

Khai Phong Kỳ Án

Năm sản xuất: 2012

Diễn viên: Kim Siêu Quần – Hà Gia Kính – Phạm Hồng Hiên – Vương Sa Sa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *