Bá Ngọc Cương – Lập trình với NodeJS

Phần 01. Giới thiệu và cài đặt môi trường

Phần 02. Làm việc với NodeJS

Phần 03. Làm việc với ExpressJS Framework

Phần 04. Cài đặt và kết nối CSDL MySQL

Phần 05. Xây dựng module Đăng Ký và Đăng nhập

Phần 06. Xây dựng trang quản trị CMS cho BLOG

Phần 07. Xây dựng BLOG cá nhân

Phần 08. Xây dựng ứng dụng CHAT thời gian thực với NodeJS và Socket.IO

Phần 09. Triển khai ứng dụng NodeJS trên Server

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *