Aria2 – biến linux thành cổ máy download từ xa.

Aria2 chạy trên được nhiều nền tảng khác nhau, windows , linux , arm, pc hay router gì nó cũng làm ráo. Nó chạy ở chế độ server và có thể từ xa điều khiển nó download cái gì đó thông qua các ứng dụng client hoặc các câu lệnh một cách rất đa dạng.

 • Cài đặt Aria2:
  • $ sudo apt-get install aria2
 • Cấu hình Aria2
  • Tạo 1 file bất kỳ để đâu cũng được ví dụ nó là /media/ssd256gb/apps/aria2/aria2.conf có nội dung đại loại như sau:
# Basic Options
dir=/media/ssd256gb/downloads/
input-file=/media/ssd256gb/apps/aria2/session.dat
log=/media/ssd256gb/apps/aria2/aria2.log
max-concurrent-downloads=5
max-connection-per-server=10
check-integrity=true
continue=true

# RPC Options
enable-rpc=true
rpc-allow-origin-all=true
rpc-listen-all=true
rpc-listen-port=6800
rpc-secret=123wag320n
rpc-save-upload-metadata=false

# BitTorrent/Metalink Options
bt-enable-lpd=true
bt-max-open-files=16
bt-max-peers=8
dht-listen-port=6800
enable-dht=true
max-overall-upload-limit=2M
seed-ratio=0

# Advanced Options
daemon=true
disable-ipv6=true
file-allocation=none
log-level=warn
max-overall-download-limit=5M
auto-save-interval=0
save-session=/media/ssd256gb/apps/aria2/session.dat
save-session-interval=30
 • Làm tiếp 1 file script để kích hoạt aria2 lúc hệ thống khởi động. File này đặt tên gì cũng được nhưng cần lưu nó ở /etc/init.d và gán quyền execute cho nó. Ví dụ nếu nó là /etc/init.d/aria2
$ sudo nano /etc/init.d/aria2

#Nội dung file aria2 là thế này đây:

#Bắt đầu file aria2
#!/bin/sh
if [ ! -f /media/ssd256gb/apps/aria2/session.dat ]; then
  touch /media/ssd256gb/apps/aria2/session.dat
fi
if [ ! -f /media/ssd256gb/apps/aria2/aria2.log ]; then
  touch /media/ssd256gb/apps/aria2/aria2.log
fi
USER="root"
DAEMON=/usr/bin/aria2c
CONF=/media/ssd256gb/apps/aria2/aria2.conf
 
start() {
if [ -f $CONF ]; then
  logger -st ARIA2C "Starting aria2c daemon..."
  start-stop-daemon -S -c $USER -x $DAEMON -- -D --enable-rpc --conf-path=$CONF
else
  logger -st ARIA2C "Couldn't start aria2 daemon (no $CONF found)"
fi
}
 
stop() {
  logger -st ARIA2C "Stoping aria2c daemon..."
  start-stop-daemon -o -c $USER -K -u $USER -x $DAEMON
}
 
status() {
dbpid=`pgrep -fu $USER $DAEMON`
if [ -z "$dbpid" ]; then
  logger -st ARIA2C "aria2c daemon not running."
else
  logger -st ARIA2C "aria2c daemon running..."
fi
}
 
case "$1" in
start)
start
sleep 1
;;
stop)
stop
sleep 1
;;
restart)
stop
sleep 2
start
;;
status)
status
;;
*)
echo "Usage: {start|stop|restart|status}"
exit 1
esac
exit 0
#Kết thúc file aria2

Gáng quyền thực thi cho file aria2

$ sudo chmod +x /etc/init.d/aria2 
 • File aria2 được tạo xong có nội dung phù hợp thì cần báo cho hệ thống biết sẽ chạy nó lúc khỏi động bằng lệnh sau.
$ sudo update-rc.d aria2 defaults

Chạy “dịch vụ mới” này lần đầu xem sao

$ sudo service aria2 start

Thế là xong. Reboot lại hệ thống sẽ có ngay osin aria2 đảm đang download ngày đêm chờ sẳn ở port 6800

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *